Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 330/331
造访人次 : 2901751      在线人数 : 41
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目101-125 / 475. (共19页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
劉正發   [1/1]
劉福隆 [1/1]
劉秀雲 [1/1]
劉純向 [0/1]
劉純峻 [1/1]
劉紹喜 [1/1]
劉育丞   [1/1]
劉興藻   [1/1]
劉郁馨 [1/1]
古依旻 [1/1]
古國順 [1/1]
古榮政 [2/2]
史嘉祥 [1/1]
吳偉文   [4/4]
吳國源 [1/1]
吳寶美 [1/1]
吳岱霖 [1/1]
吳峻杰 [1/1]
吳振壎 [1/1]
吳文曲   [1/1]
吳毓婷 [1/1]
吳泰達 [1/1]
吳瑞昌 [1/1]
吳秀玲 [1/1]
吳秉東 [1/1]
显示项目101-125 / 475. (共19页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈