Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 330/331
造访人次 : 2860529      在线人数 : 56
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目426-450 / 475. (共19页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
陳惠業   [1/1]
陳憶文 [1/1]
陳振芳 [3/3]
陳文寬 [1/1]
陳新凱 [1/1]
陳星蒝 張惠珊 陳沛緹 [1/1]
陳柏瑋 [1/1]
陳柏翰 [1/1]
陳正修 [1/1]
陳永尉 [1/1]
陳永欽 [2/2]
陳永興 [2/2]
陳炫宏   [1/1]
陳玄齡 [0/1]
陳石義   [1/1]
陳美雪 [1/1]
陳能梨 [1/1]
陳若蓁 [1/1]
陳贈考 [1/1]
靳鳳坤 [1/1]
馬瑩玲 杜夏妘 方奕蘋 洪雅珊 [1/1]
高燈立 [1/1]
魏坤松 [1/1]
魏小凡 [1/1]
魏紫雲 [1/1]
显示项目426-450 / 475. (共19页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈