Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 330/331
造访人次 : 3765379      在线人数 : 4
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 475. (共19页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chang, Chih-Wen [1/1]
Chang, Kai-Lin [1/1]
Chang, Yi Sheng [1/1]
Chang, Yu-Hsin [1/1]
Chen, Jen Chung [1/1]
Chen, Hsuan-Hung [1/1]
Chen, Kuan-Cheng   [1/1]
Chen, Yi-Hung [2/2]
Chen, Yow-Mow [1/1]
Cheng, Hui-Ping [1/1]
Chia, Fan [1/1]
Chiang, Chih-Yang [1/1]
Chiang, Chia-Yu [1/1]
Chin, W. K. [1/1]
Chin, Wei-Kuo [4/4]
Chiou, Yu-Chiun [3/3]
Chiu, Anthony [1/1]
Chiu, Hsiu-Jung [2/2]
Chung, Chiao-Ping [1/1]
CIOU, YI-JING [1/1]
De Yu, Zeng [1/1]
Fan, Kai-Lin [1/1]
Fan, Chih-Chao [1/1]
Fan, Wen-Tan [1/1]
Ho, Jiau C. [1/1]
显示项目1-25 / 475. (共19页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈