Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 330/331
造访人次 : 3766867      在线人数 : 23
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目26-50 / 475. (共19页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ho, Jiau-Ching [2/2]
Hoang, Kim-Chi [1/1]
Hsieh,Kun-Hsiu [1/1]
Hsu, Kuei-Hsin [1/1]
Hsu, C. Y. [1/1]
Hsu, Cathy S.T. [1/1]
Huang, Chun-Chieh [1/1]
Huang, I-Feng [1/1]
Huang, Li-Guan [1/1]
Kang, Sen [1/1]
Kuan-chih, Chiu [1/1]
Lan, Lawrence W. [15/15]
Lee, Yu-Ting   [6/6]
Li,Zhen-Lin [1/1]
Lin, Po-Chang [1/1]
Lin,Chen-Yu [1/1]
Lin, Erwin T.J. [1/1]
Lin, Hsien-Tang [1/1]
Lin, Jaung-Geng [2/2]
Lin, Kuan-Han [1/1]
Lin, Zen-Pin [2/2]
Liu, Yu-Cheng [1/1]
Liu, Hsin-Tsao [1/1]
Liu, Cheng Fa [1/1]
Liu, Kuan-Chun [1/1]
显示项目26-50 / 475. (共19页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈