Minth University of Science and Technology:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 329/330
造访人次 : 2712517      在线人数 : 48
RC Version 5.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览


上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-18 / 18. (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chiang, Chia-Yu [1/1]
Chin, W. K. [1/1]
Chin, Wei-Kuo [4/4]
Chiu, Hsiu-Jung [2/2]
Ho, Jiau C. [1/1]
Ho, Jiau-Ching [2/2]
Hoang, Kim-Chi [1/1]
Hsu, C. Y. [1/1]
Perng, L. H. [1/1]
Perng, Li-Hsiang [4/4]
Shu, Wei-Jye   [16/16]
Tsai, R. S. [2/2]
Tsai, Ruey-Shi [3/3]
Tseng, Min [1/1]
Wang, Z. Y. [2/2]
Wang, Zen-You [1/1]
Yang, Bo-Yi [1/1]
疏偉傑    [16/16]
显示项目1-18 / 18. (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈